1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Jadów
z dnia 5 kwietnia 2013r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1-4, 14, 16- 18, art. 11 ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3-4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) zarządza co następuje:

§1

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3/2013 Wójta Gminy Jadów z dnia 25 stycznia 2013r. w formie wsparcia zadań z następujących zakresów:
1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2)  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów.
2. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Przyznana dotacja może być wykorzystana na zadania realizowane godnie z kosztorysami i harmonogramami bądź w przypadku otrzymania dotacji innej, niż wnioskowana zgodnie ze zaktualizowanymi kosztorysami i harmonogramami, stanowiącymi załącznik do umów o wsparcie realizacji zadania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                                            Wójt Gminy Jadów
/-/Dariusz Kokoszka

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Jadów
z dnia 5 kwietnia 2013r.
 

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym
wraz z kwotami dotacji

L.p. Nazwa organizacji / osoby prawnej Nazwa zadania
 
Przyznane dofinansowanie

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej :

1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Spokojna Jesień” w Urlach Wyjazd kulturalny emerytów i rencistów (teatr) 3.600,00
2. Stowarzyszenie Miłośników Urli
 
Izba muzealna Letniska Urle 2.500,00
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach
 
Festiwal muzyki kameralnej w Urlach 4.000,00
4. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach
 
Pogodne Wieczory 4.000,00
 
Razem
 
14.100,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów :

5. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach Ogólnopolski letni turniej gier i zabaw dla dzieci 2.600,00
6. Korona Jadów
 
Wakacyjna liga piłki nożnej 2.200,00
7. Korona Jadów
 
Turniej piłki nożnej 2.000,00
8. LGD Równiny Wołomińskiej Ruszaj z nami wołomińskimi bezdrożami
 
2.200,00
 
Razem
 
9.000,00