1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Rozstrzygniecie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie Nr 59/2014
Wójta Gminy Jadów
z dnia 21 sierpnia 2014r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1-4, 14, 16- 18, art. 11 ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3-4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) zarządza co następuje:
 

§ 1

  1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Jadów z dnia 23 czerwca 2014r. w formie wsparcia zadań z zakresu : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów.
  2. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Przyznana dotacja może być wykorzystana na zadania realizowane godnie z kosztorysami i harmonogramami bądź w przypadku otrzymania dotacji innej, niż wnioskowana zgodnie ze zaktualizowanymi kosztorysami i harmonogramami, stanowiącymi załącznik do umów o wsparcie realizacji zadania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                Wójt Gminy Jadów
    /-/ Dariusz Kokoszka
 

L.p. Nazwa organizacji / osoby prawnej
Nazwa zadania
 
Przyznane dofinansowanie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów :

1 Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach Umiem pływać 5.000,00
2 Korona Jadów
 
Turniej Piłki Nożnej 4.950,00
 
Razem                                                                                                                               9.950,00
 
- czytaj PDF