1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych ...

Wójt Gminy Jadów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres przedmiotowy współpracy Gminy z organizacjami w 2015r. dotyczy realizacji zadań priorytetowych :
z zakresu Kultury:
 1. wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje,
 2. wspieranie edukacji kulturalnej,
 3. wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej poprzez historię i kulturę,
 4. wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Gminy,
 5. upowszechnianie sztuki we wszystkich jej dziedzinach,
 6. upowszechnianie twórczości teatralnej;
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 1. a)   promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
 2. b)   organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych,
 3. c)   szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,
 4. d) promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz turystycznych projektów łączących pokolenia.
 
 • Na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Jadów na rok 2014 przeznaczono kwotę 35.000,00 zł.
 • Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia ogłoszenia przez Gminę Jadów wyników konkursów do dnia 31 października 2015r.
 • Oferty należy składać w terminie od 16 stycznia 2015r. do dnia 6 lutego 2015r. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Jadów lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu.
 
Do oferty należ dołączyć następujące załączniki :
1)      Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2)      Statut bądź oświadczenie, że zadanie jest zgodne z działalnością podmiotu określoną w statucie.
3)      Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych.
4)      Oświadczenie, że organizacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
5)      W przypadku wskazania w ofercie partnera, umowa pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.