1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Skarbnik

Skarbnik Gminy
Barbara Wójcik

parter, pok. nr 15
tel: (25) 785-44-01 

* Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wynikający z Regulaminu Organizacyjnego :

I. Skarbnik jako główny księgowy budżetu sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Gminy, w tym realizacją budżetu Gminy oraz funkcjonowaniem obsługi finansowo - księgowej Urzędu.

II. Do szczegółowych zadań Skarbnika należy w szczególności:

  1. koordynowanie prac i współpraca z Wójtem przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  2. przygotowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy;
  3. bieżący nadzór nad wykonywaniem budżetu prze jednostki organizacyjne gminy;
  4. kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy;
  5. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń w tym zakresie;
  6. opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy;
  7. dokonywanie okresowych analiz, zapewnianie bieżącej informacji i ocen realizacji budżetu i przedkładanie ich odpowiednim organom Gminy;
  8. analiza sytuacji finansowej gminy, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy, wnioskowanie o lokowanie wolnych środków;
  9. przygotowanie materiałów do przetargu na bankową obsługę gminy;
  10. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury;
  11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  12. opracowywanie procedur kontroli finansowej poprzez przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczGminy;
  13. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i Gminy oraz podmiotami uczestniczącymi w procesie gospodarki finansowej Gminy;
  14. koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
   o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowywanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie;
  15. ustalanie procedur kontroli finansowej w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszyz Unii Europejski

III. Wójt powierza Skarbnikowi obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

IV. Skarbnik kieruje Referatem Budżetowo – Finansowym.