1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Plan odnowy miejscowości Jadów


Uchwała Nr XXXI/189/2009
Rady Gminy Jadów
z dnia 22grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) Rada Gminy Jadów postanawia co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Jadów przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Jadów w dniu 15 grudnia 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
 
 

   Przewodniczący
Rady Gminy Jadów
  Jerzy Archiciński

 
 
 
 Plan odnowy miejscowości Jadów

Zmiany w planie odnowy miejscowości Jadów z 2010 roku