1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Sanktuarium Świętego Krzyża w Jadowie

Image 1

15 września 2013r. arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser podniósł kościół w Jadowie do rangi Sanktuarium „Świętego Krzyża”.

» Więcej…

Gustaw Orlicz-Dreszer

Image 1

Gustaw Orlicz-Dreszer (1889-1936) generał polski.
Urodził się 2 października 1889 roku w naszej gminie  w Jadowie.

» Więcej…

Hrabia Andrzej Zamoyski - właściciel dóbr jadowskich

Image 1

"Mam za zasadę wszędzie pracować, jakbym miał żyć wiecznie i zawsze starać się żyć, jakbym miał umrzeć jutro"

A.Zamoyski

» Więcej…

Nasza Gmina

Image 1

Gmina Jadów położona jest w południowo-wschodniej części Równiny Wołomińskiej, nad rzeką Liwiec i Osownicą. Ma charakter rolniczy i graniczy z gminami rolniczymi przynależnymi do powiatów: wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrowskiego.

 

 

» Więcej…

Szkoci w Jadowie. W XIX wieku osadnicy ze Szkocji wybrali Jadów.

Image 1

W roku 1843 hrabia Andrzej Zamoyski sprowadził do Jadowa osadników szkockich znanych z gospodarności. Sprowadził do swoich dóbr kilka szkockich rodzin, wydzierżawiając im folwarki w Zawiszynie, Sulejowie i Nowinkach.

 

 

» Więcej…
Previous
następna

Sanktuarium Świętego Krzyża w Jadowie

Image 1

15 września 2013r. arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser podniósł kościół w Jadowie do rangi Sanktuarium „Świętego Krzyża”.

W Sanktuarium od 1893 roku znajdują się relikwie Krzyża Chrystusa ofiarowane przez ks. Kardynała Mieczysława Ledóchowskiego - metropolitę poznańskiego i gnieźnieńskiego, prymasa Polski w latach 1866–1886 i prefekta watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Sanktuarium w Jadowie jest jedynym miejscem na terenie diecezji warszawsko-praskiej i jednym z nielicznych w Polsce, z autentycznymi relikwiami Krzyża, na którym umierał Chrystus.

Jadów, dawniej miasteczko, obec­nie wieś i siedziba gminy. Położona jest w północno-wschod­niej części Równiny Wołomińskiej. Przez środek gminy z po­łudnia na północ przepływa rzeczka Osownica (prawy do­pływ Liwca), która tworzy wokół osady liczne stawy i zale­wiska.

W pierwszej po­łowie XIII wieku na­siliło się osadnictwo nad Bugiem na zachód od ujścia Liwca, prawdopodobnie tego okresu sięgają też po­czątkami nadbużańskie Raźny na wschodzie oraz Ja­dów na południowym zachodzie.

W XV wieku te okolice były na tyle zagospoda­rowane i ludne, że w 1473 roku za panowania księ­cia mazowieckiego Bolesława IV został wybudowany pierwszy modrzewiowy kościół. Konsekracji kościoła dokonał brat księcia, Kazimierz, biskup płocki 5 lutego 1479 roku.

Parafia jadowska została erygowana dopiero w 1481 roku. Oznacza to, że już w tym czasie osada Jadów stano­wiła ośrodek kultu religijnego i co za tym idzie ośrodek życia gospodarczego.

Życie religijne rozwijało się, w I połowie XVIII wie­ku, w Jadowie powstała mansjonaria, która funkcjono­wała przez kilkadziesiąt lat. Także godnym zauważenia jest fakt, że 1776 roku - w 20 lat po opuszczeniu para­fii w Jadowie byłego proboszcza ks. Ludwika Melline (1735-1744) - mocą zapisu testamentowego na rzecz wspólnoty Świętego Wincentego przy kościele Krzyża Świętego powstała Fundacja Jadowska zobowiązująca do przeprowadzania przez obdarowanych w Jadowie co 6 lat misji. Niewykluczone, że owa fundacja mo­gła stanowić inspirację dla bpa Poniatowskiego wpro­wadzającego w 1779 roku cykliczne misje ludowe na terenie całej diecezji płockiej. W tym okresie w deka­nacie zaczęto głosić misje w istniejących parafiach. Na tym terenie wśród wiernych powstawał kult Męki Pana Jezusa, pojawiły się mazowieckie procesje pasyjne, w których kroczyli tzw. kapnicy. Dzięki misjonarzom powstały w Jadowie Bractwa Różańcowe i Brac­twa Aniołów Stróżów. Zaczęły także powstawać dla ubogich tzw. Domy szpitalne, był to początek pra­cy charytatywnej prowadzonej przez proboszczów. W 1781 roku proboszcz w Jadowie ks. Franciszek Re­migiusz Zambrzycki został biskupem -sufraganem kijows­kim - mimo wszel­kich działań wojen­nych życie religij­ne mogło się toczyć w miarę normalnie. Wierni chętnie przy­chodzili na Msze św. zwłaszcza na te o charakterze dewocyjnym (odpusty, pro­cesje) administracyj­nym (wizytacje bi­skupie) oraz o randze historycznej (konse­kracje nowych kościołów). Dzięki stałej rezydencji Bis­kupa Zambrzyckiego w Jadowie co roku na zakończe­nie nabożeństwa czterdziestogodzinnego był udziela­ny sakrament bierzmowania, a także ordynowano no­wych prezbiterów. W Jadowie obchodzono odpusty na św. Jakuba Apostoła, który jest patronem parafii od po­czątku jej istnienia (II połowa XV w.) oraz w dniu Świę­tych Aniołów Stróżów, a także za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej w święto Siedmiu Boleści NMP Ważnym też wydarzeniem było odnowienie ślubów zakonnych sióstr wizytek (mieszkających na terenie parafii we wsi Zawiszyn) w jadowskim kościele po raz pierw­szy w języku polskim. Także ciekawą inicjatywą było powstanie w 1936 roku Katolickiego Stowarzyszenia młodzieży.

W 1818r. należące do Królestwa Polskiego do­bra jadowskie zostały przyznane hrabiemu Stanisła­wowi Zamoyskiemu. W 1882 roku staraniem księdza Piotra Brzozowskiego zaczęto budować w Jadowie nowy kościół. Dziedzic hrabia Zdzisław Zamoyski ofiarował na ten cel część funduszy i materiały bu­dowlane uzyskane z rozbiórki dawnego dworu w Zawiszynie. Chłopi opodatkowali się na rzecz kościoła i ponadto pracowali nieodpłatnie. Budowa nowego kościoła murowanego trwała do 1886 roku. Konse­kracji dokonał, w obecności kilkunastu tysięcy wier­nych, arcybiskup warszawski ks. Wincenty Chruściel-Popiel.

Świątynia zosta­ła zaprojektowana przez znakomitego architekta Józefa Piusa Dziekońskie-go, który na terenie województwa sie­dleckiego zaprojek­tował kilkanaście kościołów. Nadal w okolicach bardzo mocno rozwijał się kult Męki Pańskiej, co w tym okre­sie było widoczne w wystroju świąty­ni oraz w zabiega­niu o cząstki Krzyża Świętego. W 1893 roku do nowej świątyni w Jadowie wprowadzono relikwie Krzyża Świętego. Ofiarodawcą był kardynał Ledóchowski, od tego momentu zaczął się nasilać kult relikwii w pa­rafii. Prawdopodobnie z powodu zawieruchy wojen­nej relikwie ukryto w mensie bocznego ołtarza. Zosta­ły odnalezione w 1994 roku i oprawione w relikwiarz w formie krzyża (oryginalny dokument potwierdza­jący autentyczność został zamknięty w podstawie relikwiarza). Relikwiarz - stary renesansowy krzyż (po renowacji) złocony z elementami srebrnymi. Po­szczególne elementy i detale architektoniczne kościo­ła jadowskiego reprezentują styl neoromański. Cała świątynia wzniesiona w stylu neogotyckim. Kościół jest trzynawowy. W wieży kościelnej umieszczone są trzy dzwony. We wnętrzu znajdują się oryginalne rokokowe organy. Jadów ze względu na położenie jest miejscowością omijaną, jednak w informatorze powiatu wołomińskiego oznaczony jest jako miejsce historyczne, w którym nasza świątynia jest wyjątko­wym zabytkiem.

 

Parafia Św. Jakuba Apostoła,
Jadów Pl. Gustawa Dreszera 11
05-280 Jadów

tel. 25 661-27-79
lub 517-248-792KANCELARIA  PARAFIALNA:

 • poniedziałek godz. 8:00 - 9:00 oraz 16:30 - 17:30
 • środa godz. 8:00 - 9:00 oraz 16:30-17:30
 • piątek godz. 8:00 - 9:00 oraz 18:30 - 19:30
 • sobota godz. 8:00-9:00
Proboszcz przyjmuje w poniedziałki i piątki, ks. wikariusz - środa, sobota.


W kościele są sprawowane następujące Msze Święte:

 • w każdą niedzielę o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00;
 • w dzień powszedni o godz. 7.00 i 18.00

Nabożeństwa :

 • Droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 15.00 i 19.00
 • Gorzkie żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu godz. 17.30
 • Nabożeństwo różańcowe w październiku o godz. 17.15
 • Nabożeństwo majowe i czerwcowe o godz. 17.30
 • I piątki miesiąca - adoracja Najśw. Sakramentu godz. 15.00 - 20.00
 • I sobota miesiąca - nabożeństwo do MB Szkaplerznej po Mszy św. o godz. 7.00

Jerycho Różańcowe:

 • 1-7 maja

Księża posługujący w parafii :

 
Ważne wydarzenia :

Audycja o gminie

Psy do adopcji

Gaz w Gminie Jadów

Znalezione obrazy dla zapytania jadów

Spółka Wodna

WAŻNE

Urząd Gminy Jadów


Urząd Gminy Jadów
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów


tel. (25) 675-40-44, 675-40-46
fax: (25) 675-43-84
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Read more ...

Kontakt z urzędem

Dane teleadresowe urzędu.

Read more ...

Plan odnowy miejscowości Jadów


Uchwała Nr XXXI/189/2009
Rady Gminy Jadów
z dnia 22grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jadów

Read more ...

Straż pożarna

Szczepienia COVID 19

Szczepienia w gminie Jadów

Read more ...

Spis powszechny 2021

Gmina Jadów z lotu ptaka
Zobacz jak wyglada Gmina Jadów z lotu ptaka (zdjęcia wykonane we wrześniu 2012r.) - zobacz zdjęcia

Read more ...

Strategia Rozwoju Turystyki Doliny Liwca na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025

Strategia Rozwoju Gminy Jadów do 2023

SMOG

Ostrzeżenia o złej jakości powietrza :

Read more ...

Wyłączenia prądu

Portal dla firm

Dla rolników

SOŁECTWA

Statut sołectw

Sołtysi kadencja 2014-2018

Sołtysi 2018-2023

RODO w gminie

MAPA GMINY

Pomoc prawna

ORGANIZACJE

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach

Stowarzyszenie Rozwoju Urli i okolic

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Spokojna Jesień" w Urlach

Sekcja emerytów i rencistów

czytaj

Zestawienie organizacji w Gminie Jadów

KONSULTACJE / NGO

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ... na 2012 r.

Konsultacje w sprawie organizacji pracy przedszkoli

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych - luty/marzec 2012

Konsultacje z mieszkańcami wsi Strachów

Konsultacje ws. Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych - luty 2013r.

WZORY DOKUMENTÓW

Pogram współpracy i konkurs ofert - 2014r.

Zmiana granic sołectw – marzec 2014r

Program wspólpracy i konkurs - 2015

Program współpracy i konkurs 2016r.

PUNKT DORADZTWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Program współpracy na 2017

Tryb pozakonkursowy 2017

Uproszczona oferta - Gminny Dzień Strażaka 2017 - czytaj

Tryb pozakonkursowy (OSP Borzymy) (2)

Tryb pozakonkursowy 2017 KORONA Jadów (3)

Tryb pozakonkursowy 2017 (4)

Program współpracy na rok 2018

Pozakonkursowe oferty realizacji zadania publicznego 2018

Program współpracy na 2019

Komunikat Wójta Gminy Jadów - zadanie publiczne NGO

Program współpracy 2020

 • Zarządzenie o konsultacjach praogramu na 2020 - zobacz
 • Projekt Uchwały (z Programem współpracy)  - zobacz
 • Formularz konsultacyjny - zobacz

Tryb pozakonkursowy 2019

Program współpracy 2021

LINKI

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

NASI GOŚCIE

Naszą witrynę przegląda teraz 1721 gości 

NAPISZ DO NAS

Jeśli chcesz zamieścić ogłoszenie na naszej stronie, wyślij je na maila
justyna.winnicka@jadow.az.pl