1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Rewitalizacja w Gminie Jadów

Szanowni Państwo !

w nieniejszej zakładce przedstawiać bedziemy Państwu informacje związane z rewitalizacją w Gminie Jadów. Gmina Jadów złożyła w styczniu br. wniosek o przyznanie dotacji na „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

W opracowaniu wniosku brał udział zespół projektowy, powołany przez Wójta Gminy w grudniu 2015r. Zespół składa się z następujących członków:
1.     Sławomir Miąskiewicz – koordynator projektu
2.     Justyna Winnicka – zastępca koordynatora
3.     Katarzyna Ostrowska – osoba ds. konsultacji społecznych
4.     Przemysław Walczuk – osoba ds. zamówień publicznych
5.     Barbara Wójcik – księgowa projektu.
 
Wniosek jest (po zmianach) na łączną kwotę 88.000 zł, w tym wnioskowana dotacja z 79.200 zł. w dniu 25 kwietnia br. ukazała się lista rankingowa projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej, na której Gmina Jadów znajduje się na 14 miejscu (więcej w załączonym poniżej art.).

------------------------------------------------------

Jadów, dnia 10.06.2016r.

Podpisanie umowy

W dniu 8 czerwca 2016r. Gmina Jadów reprezentowana przez Wójta Gminy Dariusza Kokoszkę, podpisała z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, umowę na dotację celową na realizację projektu pn. Gminny Program Rewitalizacji dla Gmin do roku 2023.

Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Jadów stanowi uzupełnienie i doprecyzowanie Strategii Rozwoju Gminy. Dokument zmierza do poprawy sytuacji Gminy, zarówno w aspekcie społecznym, jak i gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym czy środowiskowym.

Program Rewitalizacji może objąć maksymalnie 20% terenu gminy, zamieszkiwanego przez maksymalnie 30% mieszkańców gminy. Będzie on skierowany na tereny zagrożone wykluczeniem społecznym, które charakteryzują się zwiększonym poziomem bezrobocia, czy niezadowalającym poziomem bezpieczeństwa.

Proces przygotowania dokumentu Programu Rewitalizacji będzie obejmował współpracę z szeroko rozumianym „otoczeniem zewnętrznym” Gminy, czyli z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. Planowane jest przeprowadzenie w tym celu szeregu warsztatów i spotkań otwartych, które umożliwią skonsultowanie wszystkich założeń Programu, jak również będą służyły wymianie poglądów i poznaniu potrzeb mieszkańców. Ponadto mieszkańcy będą na bieżąco informowani o etapach tworzenia dokumentu i jego projektach. Zainteresowani będą mieli również możliwość zgłaszania uwag i konsultowania pomysłów. Innym branym pod uwagę działaniem partycypacyjnym będzie również m.in.: ankietyzacja mieszkańców, która pozwoli zestawić potrzeby i pomysły mieszkańców w miarodajnej, statystycznej formie. Na terenie Gminy Jadów powołany został Komitet Rewitalizacji, stanowiący forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji.

Koszt całkowity zadania wynosi 88.000,00, w tym otrzymana dotacja 79.200,00 zł.

J. Winnicka


Proces tworzenia programu rewitalizacji :